សម្ភារៈធ្វើអំពីមាសសុទ្ធ ៩៩.៩៩

ដូចដែលយើងធ្លាប់ដឹងស្រាប់់មកហើយថា មាស គឺជារបស់មានតម្លៃ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នា មិនថាគេ មិនថាខ្ញុំ សុទ្ធតែប្រាថ្នាចងបាន ។ ហេតុដូចនេះ មហាស្នេហា សូមលើកយកសម្ភារៈ មួយចំនួនដែលធ្វើអំពីមាសសុទ្ធ និងកំពុងចរាចរបឲ្យប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្តា ប្រទេសមួយចំនួន ហើយវាជាទីពេញចិត្តដល់មិត្តៗ ទាំងអស់គ្នា ជាពិសេស អ្នកអាយធី (IT) និង មនុស្សប្រុសគ្រប់រូប តែម្តង ៖

១. កុំព្យូទ័រមាស (Gold Laptop)

២. ក្តាចុចមាស (Gold Keyboard)

៣. ម៉ៅមាស (Gold Mouse)

៤. ធុងបាសមាស (Gold Speaker)

៥. កូនបាសមាស និងកាសមាស (Gold Mini Speaker and Gold Headphone)

៦. ទូរស័ព្ទមាស (Gold Phone)

៧. សម្ភារៈផ្សេងៗដែលធ្វើអំពីមាស

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *